جدول قیمت

جدول قیمت

این جدول قیمت ، قیمتهای روز انواع خرماهای قابل تهیه توسط شرکت را در اختیار شما قرار می دهد.قابل توجه است که قیمتها در مبدا اعلام شده و بر اساس فروش عمده می باشد.